Player Server Type Seri Amount Coin Status Reason Date time
ThienNhii daobay1 Viettel 10003406806479 50.000 VNĐ 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 20:33:40
anhquedn1234445 sb3 Mobi 079121000083465 10.000 VNĐ 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 19:21:54
khanh1112 town1 Viettel 10004540545001 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 18:21:46
RedOni town1 Viettel 10003220019690 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 18:13:46
Nipa town1 Viettel 10003222014158 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 18:08:20
heroline town1 Viettel 10003194221516 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:40:47
trucks123 town1 Viettel 10003592147038 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:33:50
haiwaik750 opsb2 Viettel 10003914040092 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:30:53
haiwaik750 opsb2 Viettel 10003914040097 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:28:04
haiwaik750 opsb2 Viettel 10003914040093 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:25:12
haiwaik750 opsb2 Viettel 10003914040098 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:22:43
TrumbossPvp sb1 Viettel 10004541422511 50.000 VNĐ 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 17:01:45
haiwaik750 opsb2 Mobi 059201000776395 500.000 VNĐ 0 Thẻ sai Thẻ sai hoặc đã sử dụng 2019-06-24 16:03:41
trinhvlhg147 town1 Viettel 10002463434626 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 14:59:00
ductt town1 Viettel 10004541319826 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 13:53:35
ductt town1 Viettel 10004541422509 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 13:52:13
taotenvuong town1 Mobi 077571001844323 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 13:45:59
mk5000 sb1 Viettel 10003192610261 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 13:44:16
KillerPlayGame opsb2 Viettel 10002336545638 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 13:19:20
Ikirit sb1 Viettel 10002425826515 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 12:04:03
Ikirit sb1 Viettel 10002425826513 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 12:03:00
khanh2903 sb1 Viettel 10000507734036 10.000 VNĐ 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 11:51:43
dragon_survival sb1 Viettel 10001014937747 500.000 VNĐ 1000 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 11:32:33
_DanKin_ sb1 Vina 59700005628733 100.000 VNĐ 200 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 10:29:44
KillerPlayGame opsb2 Viettel 10002284926436 50.000 VNĐ 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 10:02:14
LiSyaoran town1 Viettel 10000564602705 10.000 VNĐ 20 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 09:29:04
TinaCute123 town1 Mobi 078281000959731 10.000 VNĐ 0 Thẻ sai Thẻ sai hoặc đã sử dụng 2019-06-24 09:03:37
xuxingonlanh opsb1 Viettel 10003617945888 200.000 VNĐ 0 Thẻ sai Thẻ sai hoặc đã sử dụng 2019-06-24 08:56:57
Golee456 sb1 Viettel 10003127633868 20.000 VNĐ 40 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 08:45:15
shadow12 town1 Viettel 10004546427380 50.000 VNĐ 100 Thẻ đúng Đã cộng coin 2019-06-24 08:38:50