HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***fsdg mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***fsdg mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***fsdg mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***fsdg mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
*** mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
*** mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***LECT CONCAT(0x716b7a7a71,(ELT(6357=6357,1)),0x7171627071)) mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
*** mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***fsdg" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (9212=1099) THEN 0x64666766736467 ELSE 0x28 END))-- FiJE mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước
***fsdg" RLIKE (SELECT (CASE WHEN (8481=8913) THEN 0x64666766736467 ELSE 0x28 END))-- axAK mizu VIETTEL *****67657 50000 Thẻ sai 7 ngày trước